Regulamin i zwroty towarów

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ ORAZ SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO PASSENGER SPOT Z DNIA 26.08.2016 R.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem passengerspot.com prowadzonego przez Spot Group Sp. z o.o. z siedzibą w Chobieni przy ul. Ścinawskiej 27, NIP: 6922510327, REGON: 363339154, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594231, o kapitale zakładowym w wysokości 85 000 zł.§ I. Definicje


Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
1) Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość;
2) Dane kontaktowe:
Spot Group sp. z o.o.
ul. Ścinawska 27
59-305 Chobienia
e-mail: shop@passengerspot.com
telefon: 784 124 881
 
3) Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa;
4) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
6) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego;
7) Kupujący – Konsument oraz Klient łącznie;
8) Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego;
9) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku;
10) Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);
11) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Passenger Spot;
12) Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem passengerspot.com, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Spot Group;
13) Spot Group – Spot Group Sp. z o.o. z siedzibą we Chobieni przy ul. Ścinawskiej 27, NIP: 6922510327, REGON: 363339154, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594231, o kapitale zakładowym w wysokości 85 000 zł;
14) Sprzedający – Spot Group
15) System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem;
16) Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);
17) Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
18) Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
19) Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

I. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
II. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
III. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
IV. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
V. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
VI. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

20) Wada prawna
 – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
21) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do  zawarcia  umowy  pomiędzy  Kupującym a Sprzedającym;§ II. Postanowienia ogólne


1) Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2) Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
3) Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
4) Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
5) Ceny Produktów podawane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek VAT), ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
6) Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
7) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://passengerspot.com/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
8) Spot Group w ramach Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

I. przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Produktów;
II. umożliwienie zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym

9) Spot Group zastrzega sobie prawo do umieszczania w Sklepie internetowym reklam dotyczących oferowanych Produktów, jak i towarów i usług osób trzecich.
10) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.§ III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1)
W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym oraz w celu korzystania z usług dostępnych w Sklepie internetowym Kupujący musi posiadać urządzenia pozwalające na dostęp do internetu, przeglądarkę zasobów internetowych oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
2) Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z włączoną usługą Cookies oraz Javascript.
3) W działalności Sklepu internetowego mogą występować przerwy, podczas których Kupujący czasowo nie będzie mógł korzystać z jej funkcjonalności, z uwagi m.in. na dokonywanie konserwacji, zmian lub ulepszeń Sklepu internetowego. Spot Group będzie w miarę możliwości informować o tych przerwach ze stosownym wyprzedzeniem.
4) Spot Group dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa podczas korzystania ze Sklepu internetowego, jednak korzystanie z nich, tak jak korzystanie z wszelkich innych serwisów internetowych, może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionego dostępu do jego danych.
5) W celu minimalizacji tych zagrożeń Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w tym w szczególności stosować odpowiednie oprogramowanie antywirusowe oraz chroniące identyfikację Kupującego w sieci Internet.
6) W celu korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
7) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Kupującego, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treścią cyfrową zawartą w Sklepie internetowym.
8) Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

I. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
II. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
III. w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
IV. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
V. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Spot Group;
VI. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
VII. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


§ IV. Zawarcie umowy i realizacja


1) Zamówienia można składać 24 godziny na dobę;
2) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
3) W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego Kupujący powinien, na stronie internetowej http://passengerspot.com/, dokonać wyboru Produktów, dokonać wyboru rodzaju dostawy, dokonać wyboru rodzaju płatności, dokonać wyboru miejsca wydania rzeczy podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4) Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
5) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6) W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
7) Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Spot Group Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
8) Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Kupującego w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
9) Realizacja zamówienia Kupującego płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Kupujący nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
10) Dostawa zamówionych Produktów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem firmy In Post Sp. z o.o. Szczegółowe koszty dostawy znajdują się pod adresem http://passengerspot.com/dostawa.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
11) Termin wysyłki przedmiotu umowy wynosi do 5 dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym.
12) Kupujący ma możliwość uiszczenia zapłaty w następujący sposób:

I. przelewem bankowym
II. płatnością elektroniczną w systemie za pośrednictwem systemu Tpay
III. kartą płatniczą za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Tpay
IV. kurierowi przy dostawie "za pobraniem".

13) Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkty paragonu lub faktury VAT.§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1) Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 100 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
3) Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując Spot Group o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres Spot Group, bądź adres elektroniczny Sklepu określone w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. Spot Group poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4) Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. 1. § VI;
5) W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Spot Group przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6) W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Spot Group o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Spot Group określony w pkt. 3. § I. niniejszego Regulaminu.
7) Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
8) W przypadku odstąpienia od umowy Spot Group niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Spot Group, Spot Group nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9) Zwrot płatności zostanie dokonany przez Spot Group przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10) Spot Group może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
12) Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

I. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
II. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
III. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
IV. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
V. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.§ VII. Reklamacje zakupionych Towarów


1) Spot Group jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Spot Group ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
3) Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
4) Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.
5) Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Spot Group dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu towaru.
6) Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Spot Group dostarczyć wadliwy towar na adres Spot Group wskazany w pkt. 3. § I niniejszego Regulaminu.
7) Spot Group rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1)
Spot Group podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2) Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spot Group wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
3) Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres shop@passengerspot.com
4) Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5) Spot Group zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ IX. Postanowienia końcowe

1) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827), jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2) Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

I. Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
II. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
III. Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.

3) Spot Group zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Spot Group, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.
4) Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2016 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Regulamin z dnia 26.08.2016r
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
Zgłoszenie reklamacji